Communitystandarder

Spreadshirt är framför allt en öppen plattform. Det innebär att vi helhjärtat står bakom innehåll som stödjer och främjar mångfald, inkludering och konstruktiv diskurs. Vi är förespråkare av yttrandefrihet och dess möjlighet att inspirera, berika och stärka människor världen över. På motsvarande sätt vänder vi oss kraftigt mot spridningen av innehåll som är diskriminerande, kränkande eller manar till hat på de produkter som vi säljer.

Vår plattform stöds av en community av kunder, designer och butiksinnehavare som framför allt förenas av en sak – önskan att förmedla sina budskap och ställningstaganden till världen med personliga kläder och egendesignade accessoarer. Det innebär dock även att somliga tycker att innehåll är kontroversiellt där andra inte ser några problem. Vi är medvetna om att det ibland är svårt att skilja mellan kontroversiella idéer och onda avsikter – i synnerhet då de sammanhang där dessa innehåll förekommer, alltid kan förändras.

Just därför har vi fastställt våra communitystandarder. Vi tar bort motiv, konton och/eller butiker omedelbart och permanent från vår plattform om de:

 1. är olagliga.
 2. sprider hatpropaganda.
 3. uppmanar till våld.
 4. är pornografiska.
 5. stödjer skadligt, vilseledande innehåll.

Produkter, motiv eller butiker som faller inom ovannämnda kategorier tas bort efter Spreadshirts gottfinnande. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort annat känsligt innehåll eller begränsa dess synlighet om detta främjar skyddet av minderåriga eller bidrar till en mångsidig community. Dessutom kan konton avaktiveras helt beroende på hur allvarlig överträdelsen av communitystandarderna är.

I vissa fall är ett budskaps sammanhang nyckeln till förståelse. Vi vill uppmuntra vår community att vara uppmärksam och anmäla motiv som enligt er bryter mot standarderna. Vi tar alla anmälningar på allvar, undersöker varje fall ingående och rådgör vid behov med experter innan vi reagerar.

1. Olagligt

Vi är naturligtvis bundna att följa lagarna i de länder där vi erbjuder våra tjänster. Olagliga motiv, produkter eller butiker tas bort av oss så snart vi blir uppmärksamma på dem.

2. Hatpropaganda

Vi tar bort motiv, konton och butiker från vår plattform om vi får reda på att deras innehåll enligt vår åsikt angriper människor direkt baserat på:

 • hudfärg
 • etnicitet
 • ursprung
 • religiös övertygelse
 • sexuell läggning
 • könsidentitet eller kön
 • svåra fysiska funktionshinder eller sjukdom

Vi tar även bort anmälda innehåll, konton och/eller butiker från grupper, organisationer, politiska partier och enskilda personer som direkt eller indirekt sprider hat eller diskriminering mot ovannämnda grupper. Dessutom tar vi bort anmält innehåll som stödjer, förordar eller främjar sådana diskriminerande och hetsande grupper, organisationer, politiska partier och enskilda personer och deras idéer från våra sidor. Som vid alla våra communitystandarder litar vi även på att ni anmäler sådant innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att tillåta satir eller samhällskritiska kommentarer beträffade dessa teman när sammanhanget framgår tydligt.

På det sättet kan människor med hjälp av Spreadshirt ifrågasätta idéer, institutioner och seder genom att uttrycka detta på produkter. Det främjar debatten och skapar bättre förståelse mellan människor.

I vissa fall kan människor vilja skapa, köpa eller sälja innehåll som kopierar hatpropaganda för att upplysa om dess existens och informera andra om den. Om så är fallet förväntar vi oss att den berörda personen tydligt klargör motiven så att vi kan bedöma sammanhanget.

3. Våld

Spreadshirt tar bort anmält innehåll som uppmanar till våld eller är förolämpande, ärekränkande eller hotfullt för offer av angrepp, katastrofer eller brott.

I vissa fall kan människor vilja skapa, köpa eller sälja innehåll som innehåller våld för att fördöma det eller skapa en medvetenhet om det. Denna användning kan tillåtas. Vi tar bort innehåll om det förhärligar eller hyllar våld.

4. Pornografi

Spreadshirt tar bort anmält innehåll om den pornografiska aspekten står i centrum. Detta gäller i synnerhet beträffande minderåriga. Vi förbehåller oss rätten att begränsa synligheten för sexuellt innehåll.

5. Skadligt, vilseledande innehåll

Spreadshirt tar bort innehåll så snart vi känner till det och anser att det förmedlar vilseledande och felaktiga budskap som vi betraktar som skadliga mot allmänhetens hälsa och säkerhet. Vi tar dessutom bort anmält innehåll som stödjer, förordar eller främjar grupperingar som sprider skadliga och vilseledande idéer.