Uppförandekod för avtalspartner

Följande uppförandekod ska bidra till att garantera människovärdiga arbetsvillkor över hela världen. Avtalspartner till sprd.net AG, känt som Spreadshirt, är förpliktade att skriva under och följa denna uppförandekod eller uppvisa ett likvärdigt eget dokument.

1. Giltighetsområde

Denna uppförandekod gäller för avtalspartner till sprd.net AG och deras dotterföretag.

2. Iakttagande av lagar

Avtalspartnerna ska följa de gällande nationella och internationella rättsliga bestämmelserna, i synnerhet arbets- och socialförsäkringslagstiftning. Dessutom ska denna uppförandekod följas, som fastställer den grundläggande arbetsstandarden och sociala standarden, baserad på ILO-konventionerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter och om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Sprd.net:s uppförandekod beskriver enbart minsta standarder som ska garanteras för de anställdas skydd. Om bestämmelser i nationell och internationell lagstiftning och/eller industristandarder och denna uppförandekod reglerar samma sak, så gäller den strängaste bestämmelsen.

3. Information och kommunikation

Avtalspartnerna ska göra sprd.net:s uppförandekod tillgänglig för alla anställda på deras språk och inom de relevanta arbetsområdena.

Avtalspartner som för att uppfylla avtalet använder sig av tredje part (producenter, underleverantörer etc.) är skyldiga att göra sprd.net:s uppförandekod till en del av denna konkreta affärsförbindelse.

Avtalspartnern ska nämna en konkret kontaktperson för frågor om omsättandet och iakttagandet av denna uppförandekod.

4. Inspektion och granskning

Affärspartnerna förklarar sig införstådda med att efterlevnaden av de minsta kraven och standarderna i denna uppförandekod kan kontrolleras utan anmälan i förväg, oavsett om det är av medarbetare på Spreadshirt eller genom oberoende organisationer.

5. Standarder

a) Arbetstid

En arbetsvecka omfattar högst 48 timmar och maximalt 12 övertidstimmar. Alla arbetstagare har rätt till minst en arbetsfri dag per vecka. Övertid ersätts enligt lagbestämmelserna resp. den gällande branschpraxisen i regionen, beroende på vilken nivå som är högst.

ILO-konventionerna 1 och 14 gäller.

b) Inget barnarbete

Arbetstagare måste vara minst 15 år och får inte omfattas av den allmänna skolplikten. Barnarbete och utförande av tjänster av barn är förbjudet. För definition av barnarbete gäller FN:s förordningar eller de gällande nationella bestämmelserna, beroende på vilka som är strängast.

ILO-konventionerna 79, 138, 142 och 182 och ILO-rekommendationen 146 gäller.

c) Tvångsarbete

Alla anställningar måste ske på grundval av fri vilja och grunda sig på anställningsformer som motsvarar nationella lagar och förfaranden. Tvångsarbete, skuldslaveri eller slavarbete tillåts inte av Spreadshirt.

Anställdas legitimationshandlingar får inte tas i beslag. De anställda får inte hindras från att avlägsna sig från arbetsorten.

ILO-konventionerna 29 och 105 gäller.

d) Inget fängelsearbete

Fängelsearbete är inte tillåtet.

e) Likabehandling

Alla anställda ska behandlas rättvist och i enlighet med principen om likabehandling. Ingen anställd får gynnas, t.ex. på grund av etnicitet, ursprung, utseende, religiös övertygelse, ålder, sociala förhållanden, politiska åsikter, könsidentitet eller könstillhörighet, sexuell läggning eller yrkesmässig ställning i företaget.

ILO-konventionerna 100, 111, 143, 158 och 159 är tillämpliga.

f) Värdighet på arbetsplatsen

Människovärdet är okränkbart och måste därför även respekteras på arbetsplatsen. Tvångsarbete, ofredande, fysiskt eller psykiskt tvång och förnedrande metoder för att disciplinera eller sanktionera är förbjudna.

g) Arbetsavtal

De anställda måste få ett skriftligt avtal som dokumentation av deras anställningsförhållande. Detta måste åtminstone ha följande innehåll: Den anställdas namn, födelsedatum, födelseort, hemadress, arbete, anställningsdatum, avtalad arbetstid, ersättning och ytterligare förmåner, provanställningsperiod (i förekommande fall), semester, bestämmelse om avslutande av anställningen (av den anställda och av arbetsgivaren), datum och underskrift eller tumavtryck från både den anställda och arbetsgivaren.

Vid analfabetism måste avtalet även förklaras muntligt. Detta ska dokumenteras skriftligt.

h) Ersättning

Avlöningen måste uppfylla arbetstagarens grundbehov och får under inga omständigheter understiga den minimilön som föreskrivs i det aktuella landets lagstiftning. De anställda måste få alla förmåner som föreskrivs i nationell rätt, t.ex. försäkringspremier, utbetalningar för övertid och betald semester. Olagliga och obefogade löneavdrag och avdrag som disciplinåtgärder är inte tillåtna.

Lönerna ska betalas ut i enlighet med det lokala brukliga förfarandet.

ILO-konventionerna 26 och 131 gäller.

i) Arbetssäkerhet

Arbetstagarens säkerhet på arbetsplatsen ska alltid garanteras. Det är arbetsgivarens uppgift att säkerställa detta till fullo. Åtminstone ska alla gällande arbetsskyddsbestämmelser i det aktuella landet följas.

Detta gäller även motsvarande lagbestämmelser avseende kontakt med skadliga ämnen. Det är förbjudet att använda farliga kemikalier, som kan lämna rester och skada hälsan. Motsvarande principer gäller för arbetsvillkor avseende bullernivå, brand, hygien, ventilation etc. samt för logi för arbetstagare när sådan tillhandahålls. Det måste finnas möjligheter till första hjälpen samt beredskaps-/evakueringsplaner. Dessutom ska alla bestämmelser om miljöskydd följas.

j) Föreningsfrihet

De anställda får inte hindras att utöva föreningsfriheten. De har i synnerhet rätt att grunda och vara medlemmar i fackföreningar eller andra arbetsrättsliga organisationer och rätt till kollektiva förhandlingar enligt lokal lagstiftning.

ILO-konventionerna 87, 98, 135 och 154 och ILO-rekommendationen 143 gäller.

Sprd.net AG förutsätter att ovannämnda bestämmelser följs av alla avtalspartner, medarbetare, underleverantörer och andra berörda tredje parter.

Skyldigheterna som resulterar av denna uppförandekod får inte kringgås genom användning av kontraktsarbete, falska utbildningsprogram eller jämförbara åtgärder. Med falska utbildningsprogram avses framför allt sådan sysselsättning som inte har som mål att öka kunskapen och färdigheterna hos de anställda.

Sprd.net AG förbehåller sig rätten till uppsägning av affärsförbindelsen som sista utväg vid överträdelse. Målet med samarbetet ska dock vara att gemensamt lösa uppkommande problem och vid överträdelse gemensamt arbeta för en förbättring av situationen.