Allmänna villkor för marknadsplats och Spreadshops

Gäller från den 2 mars 2020

A. Allmänt

1. Innehåll

I dessa villkor (”allmänna villkor”) fastställs dina rättigheter och skyldigheter vid användningen av de tjänster som sprd.net AG (”Spreadshirt”) tillhandahåller dig som partner.

Dessa allmänna villkor innehåller våra gällande regler för följande tjänster:

 • Marknadsplats (i synnerhet avsnitt B)
 • Spreadshop (i synnerhet avsnitt C)

Om du vill använda en av våra tjänster måste du acceptera de allmänna villkoren.

2. Dessa begrepp bör du känna till

”Produkttyper” är våra produkter, oberoende av deras färg eller storlek och utan ett motiv.

”Motiv” är designelement som kan framställas i bild (bilder och/eller texter) för våra produkter.

”Beteckningar” är beskrivningar och nyckelord för enskilda motiv.

”Marknadsplats” är en av våra försäljningskanaler för produkter och dessutom utgångspunkt för andra försäljningskanaler som tredje parts e-handelsmarknadsplatser (t.ex. Amazon och eBay) samt områdena för att designa själv på vår egen webbplats och i andra partners Spreadshops. På Spreadshirts marknadsplats och tredje parts e-handelsmarknadsplatser kan kunder välja bland olika produkter som redan designats.

I området för att designa själv kan kunder med hjälp av ”designverktyget” fritt designa produkter med personliga texter och med egna och dina motiv.

”Spreadshop” är en webbbutik som vi tillhandahåller och som du även kan integrera på webbplatser.

”Partnerkonto” är ditt användarkonto för administration av dina Spreadshops och motiv. För partnerkontot får du ett användar-ID av oss.

För ”genomförda försäljningar” får du en ersättning av oss. Genomförd betyder att

 • ett giltigt avtal om köpet av en produkt kommer till stånd
 • den beställda produkten har skickats till kunden
 • kunden har betalat priset och ingen återföring av beloppet sker inom 14 dagar från leverans och
 • beställningen har inte hävts av kunden och inte skickats tillbaka på grundval av lagbestämmelser eller våra returregler.

3. Så här blir du partner

a) Öppna ett partnerkonto. För att publicera motiv på marknadsplatsen och aktivera Spreadshops skickar du det fullständigt ifyllda registreringsformuläret till oss via vår webbplats och accepterar de allmänna villkoren. Så snart ditt motiv publiceras resp. din Spreadshop är aktiverad är du partner.

b) Du är ansvarig för ditt partnerkonto och därför även skyldig att ange dina uppgifter fullständigt och korrekt och uppdatera dem vid förändringar. Hit räknas i synnerhet uppgifterna om dig som person, om utbetalningen av din ersättning och om dess skattemässiga behandling. Vi behöver även en giltig e-postadress från dig, så att vi kan kommunicera med dig.

c) Innan du skickar registreringsformuläret kan du kontrollera att dina uppgifter är korrekta och redigera dem genom att använda språkverktyget. Om vi hyser välgrundade tvivel om dina sparade uppgifter eller annan angiven information är korrekt, förbehåller vi oss rätten att hålla inne avräkningar och betalningar till dig tills frågan är löst. Om det är nödvändigt görs dina sparade uppgifter tillgängliga offentligt, t.ex. i din Spreadshops utgivningsinformation.

d) För ingåendet av avtalet är för närvarande följande språk tillgängliga: tyska, engelska, franska, spanska, nederländska, italienska, norska, svenska, danska, polska, finska

4. Vår relation till kunden

Vi är avtalspartner till kunderna, så att du kan koncentrera dig helt på dina motiv och Spreadshops.

Vi tar till exempel hand om produktion, leverans och kundservice. Därför kan vi även avvisa beställningar som inte motsvarar våra tekniska och organisatoriska krav. Detsamma gäller om vi misstänker att beställningarna bryter mot lagbestämmelser eller tredje parts rättigheter.

För ett problemfritt beställningsförlopp sker kommunikationen med kunden uteslutande via oss.

5. Ditt partnerkonto

a) Vi sparar de uppgifter du har angett, det innehåll du har tillhandahållit i partnerkontot och de inställningar du har gjort för marknadsplatsen och dina Spreadshops. Du kan se denna information via ditt partnerkonto. Även dessa allmänna villkor sparas av oss och kan hämtas på https://www.spreadshirt.se/allmaenna-villkoren-C10183. I övrigt sparar vi inte avtalstexten efter att avtalet ingåtts.

b) I ditt partnerkonto finns en översikt över dina ersättningar för genomförda försäljningar.

c) Behandla dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) till ditt partnerkonto konfidentiellt och förvara dem så att tredje part inte kan få kännedom om dem. Använd inte dina inloggningsuppgifter till ditt partnerkonto till andra webbplatser eller tjänster. Om du har anledning att tro att tredje parter har kännedom om inloggningsuppgifterna, ska du ändra ditt lösenord och informera oss utan dröjsmål.

d) Vi kommer med ojämna mellanrum att skicka information och tips om dina Spreadshops och/eller marknadsplatsen till dig via e-post (”nyhetsbrev för partner”). Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet för partner. Observera att avtalsrelevant information även i fortsättningen kommer att skickas via e-post.

B. Bestämmelser för marknadsplatsen

1. Så här fungerar marknadsplatsen

a) I ditt partnerkonto kan du ladda upp dina motiv till Spreadshirt och designa med dessa produktförlagor. För att dina motiv ska vara enkla att hitta via våra försäljningskanaler bör du använda passande beteckningar.

Därefter kan du publicera dina motiv på marknadsplatsen.

b) Dra nytta av ytterligare försäljningskanaler: Motiv som du publicerat på marknadsplatsen kan erbjudas av oss via ytterligare försäljningskanaler som tredje parts e-handelsmarknadsplatser (t.ex. Amazon och eBay) eller områdena för att designa själv på vår egen webbplats och i andra partners Spreadshops.

c) De motiv och produktförlagor som du tillhandahållit via marknadsplatsen kan anpassas vid användningen av våra tjänster inom ramen för de tekniska möjligheterna, t.ex. kan motivets storlek och färg vara möjliga att ändra.

2. Din ersättning för försäljning på marknadsplatsen

a) Grundval för beräkningen av din ersättning är ”motivpriset”.

aa) För varje motiv som du har tillhandahållit höjs kundpriset för de aktuella produkterna med detta motiv med motivpriset. Om samma motiv används flera gånger på en produkt räknas motivpriset bara en gång.

bb) Motivprisets storlek beror på

 • vilken produkttyp produkten med ditt motiv är och
 • vilken försäljningskanal som kunden använt.

En översikt över motivpriserna för Spreadshirts olika produkttyper och försäljningskanaler finns här: https://help.spreadshirt.com/hc/sv/articles/360011404220

b) Din ersättning
Vid en genomförd försäljning av en produkt med ditt motiv får du det aktuella motivpriset med avdrag av en lagstadgad mervärdesskatt som tillkommer på motivpriset vid försäljning och leverans av produkten till kunden. Mervärdesskatten som tillkommer vid en genomförd försäljning av en produkt kan variera beroende på leveransland och en ytterligare mervärdesskattebedömning av försäljningen.

c) Mer försäljning genom säljfrämjande åtgärder

aa) Spreadshirt vidtar regelbundet säljfrämjande åtgärder och ger kunderna t.ex. rabatt på porto och förpackning till en beställning eller på kundpriserna för alla eller enstaka produkter i en beställning (rabattkampanjer).

bb) Kostnaderna för rabatter på porto och förpackning (t.ex. fraktfri leverans) står Spreadshirt ensam för och påverkar därför inte din ersättning.

cc) Om kunden ges en rabatt på kundpriset för alla eller enstaka produkter vid en beställning, så minskas även din ersättning för ditt motiv i denna beställning proportionellt.

Vid procentuella rabatter (inklusive mängdrabatt) minskas ersättningen motsvarande den beviljade rabatten på hela beställningen (exempel: en rabatt på 15 % på kundpriset för alla produkter minskar även din ersättning med 15 %).

Vid absoluta rabatter minskas ersättningen enligt kvoten mellan den beviljade rabatten och det icke nedsatta kundpriset för hela beställningen (exempel: en rabatt på 5 EUR vid ett icke nedsatt kundpris för hela beställningen på 50 EUR minskar din ersättning med 10 % (5 EUR/50 EUR)).

C. Bestämmelser för Spreadshops

1. Så här fungerar Spreadshops

a) Du kan publicera dina Spreadshops som en fristående webbplats eller integrera dem på andra webbplatser.

b) Via partnerkontot har du tillgång till olika funktioner för utformningen av dina Spreadshops. Observera att ändringar av Spreadshirts allmänna villkor för kunder och av annan lagstadgad obligatorisk information (t.ex. information om dataskydd) inte är tillåtna.

c) Du får gärna använda reklamelement (t.ex. reklambanners och produktbilder) som vi tillhandahåller för samarbetet med oss. Observera de användningsvillkor som anges för reklamelementen.

2. Din ersättning för försäljning i Spreadshops

2.1. Översikt

a) Du kan tjäna pengar för varje produkt som kunder beställer i din Spreadshop. Hur mycket du tjänar beror på din marginal. ”Marginalen” består av:

 • en grundmarginal och
 • en eventuell framgångsbonus

b) Din partnerersättning för en försäljning beräknas på grundval av grundmarginalen och en eventuell framgångsbonus med beaktande av eventuella rabatter och skatter.

 • Din ersättning =
 • din grundmarginal
 • + eventuell framgångsbonus
 • - eventuella rabatter på beställningen
 • - lagstadgad mervärdesskatt på beställningen

c) Du kan även avaktivera ersättning för din Spreadshop helt.

2.2 Bestäm din grundmarginal

a) Du fastställer din grundmarginal för varje produkttyp genom att bestämma kundpriset för produkttypen (inklusive ett tryckområde) inom de ramar som vi föreslagit. Skillnaden mellan detta kundpris och grundpriset för produkttypen är din grundmarginal för denna produkttyp.

 • Din grundmarginal = kundpris med ett tryckområde - grundpris

b) Du kan när som helst ändra kundpriset för varje produkttyp igen. I så fall ändras din grundmarginal enligt din anpassning.

c) Vid en genomförd försäljning av en produkt via din Spreadshop får du den grundmarginal du har fastställt för produkttypen med avdrag av en lagstadgad mervärdesskatt som tillkommer på grundmarginalen vid försäljning och leverans av produkten till kunden. Mervärdesskatten som tillkommer vid en genomförd försäljning av en produkt kan variera beroende på leveransland och en ytterligare mervärdesskattebedömning av försäljningen.

2.3. Lägga till motiv på ytterligare tryckområden

Du kan även lägga till motiv på ytterligare tryckområden på en produkt. Kundpriset höjs i så fall per tryckområde med ytterligare tryckpriser. Din grundmarginal för produkttypen förblir densamma.

2.4. Tjäna på vårt stora motivutbud

Du kan även aktivera designverktyget för din Spreadshop och erbjuda kunderna ett område för att designa själv. Om du vill kan kunderna dessutom välja från ett brett urval av motiv från marknadsplatsen (se avsnitt B.1.b)) i designverktyget och designa produkter med dem.

Även vid aktivering av designverktyget är din grundmarginal för produkttypen densamma, men det kan bli följande ändringar av kundpriset för produkterna:

a) Om en produkt designas av kunden med flera tryckområden, höjs kundpriset för produkten per tryckområde med ytterligare tryckpriser.

b) Om kunden designar en produkt med ett motiv från marknadsplatsen, kan kundpriset för produkten höjas med det aktuella motivpriset (se avsnitt B.2.a)).

c) Om kunden beställer en otryckt produkt ska inget tryckpris betalas för produkten och kundpriset minskas i motsvarande grad.

2.5. Tjäna på framgångsbonusen

a) Ju fler produkter som beställs via ditt partnerkontos Spreadshops, desto mer kan du tjäna!

Många av våra produkter (kolla här, nedan kallade ”volymprodukter”) beaktas vid beräkningen av din framgångsbonus.

b) Beroende på antalet sålda volymprodukter via ditt partnerkontos Spreadshops under en kalendermånad minskas grundpriserna för alla volymprodukter för dig under denna kalendermånad till det aktuella ”volympriset”. En översikt över försäljningströsklarna per månad och volympriserna finns här.

Framgångsbonusen för försäljningen av en volymprodukt beräknas från skillnaden mellan det aktuella volympriset och volymproduktens grundpris.

 • Framgångsbonus = grundpris - volympris

c) För att fastställa försäljningströskeln beaktas alla volymprodukter som beställts av kunder inom en kalendermånad och senast 14 dagar efter denna kalendermånads slut

 • har betalningen för den beställda produkten kommit in till oss,
 • den beställda produkten har skickats och
 • den beställda produkten har inte skickats tillbaka till oss på grundval av lagbestämmelser eller våra returregler.

d) Vid en genomförd försäljning av en volymprodukt via din Spreadshop får du den aktuella framgångsbonusen med avdrag av en lagstadgad mervärdesskatt som tillkommer på framgångsbonusen vid försäljning och leverans. Mervärdesskatten som tillkommer vid en genomförd försäljning av en produkt kan variera beroende på leveransland och en ytterligare mervärdesskattebedömning av försäljningen.

2.6. Dra nytta av de säljfrämjande åtgärderna genom rabatter för kunderna (rabattkampanjer)

a) Besluta om ditt deltagande i rabattkampanjer
Du kan själv välja om och på vilket sätt du vill delta i rabattkampanjer för din Spreadshop:

 • Du kan helt utesluta deltagande i rabattkampanjer. Då deltar du inte i rabattkampanjer. Din grundmarginal blir i så fall densamma.
 • Du kan även i partnerområdet bestämma att
  – delta i alla rabattkampanjer, som Spreadshirt föreslår, eller
  – endast delta i vissa rabattkampanjer.
 • Dessutom kan du själv bestämma tidpunkten för genomförandet av rabattkampanjen inom de ramar som vi föreslagit.

b) En rabattkampanjs påverkan på din marginal

aa) Kostnaderna för rabatter på porto och förpackning (t.ex. fraktfri leverans) står Spreadshirt ensam för och påverkar därför inte din marginal.

bb) Om kunden ges en rabatt på kundpriset för alla eller enstaka produkter vid en beställning, så minskas även din marginal för denna beställning proportionellt.

Vid procentuella rabatter minskas marginalen motsvarande den beviljade rabatten på hela beställningen (exempel: en rabatt på 15 % på kundpriset för alla produkter minskar även din marginal med 15 %).

Vid absoluta rabatter minskas marginalen enligt kvoten mellan den beviljade rabatten och det icke nedsatta kundpriset för hela beställningen (exempel: en rabatt på 5 EUR vid ett icke nedsatt kundpris för hela beställningen på 50 EUR minskar din marginal med 10 % (5 EUR/50 EUR)).

3. Samverka som gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen

3.1. Översikt

Nedanstående avsnitt fastställer vilken part (du eller Spreadshirt) som uppfyller vissa skyldigheter från den allmänna dataskyddsförordningen när du aktiverar din Spreadshop.

Dessa skyldigheter avser i synnerhet skyddet av de registrerades rättigheter enligt artikel 12–23 i dataskyddsförordningen och informationsskyldigheterna enligt artikel 13, 14 i dataskyddsförordningen.

Om ingen avvikande definition görs gäller definitionerna i artikel 4 i dataskyddsförordningen.

3.2. De gemensamt personuppgiftsansvarigas roller och förhållanden gentemot registrerade

Genom att aktivera din Spreadshop inleder du Spreadshirts behandling av personuppgifter.

För att möjliggöra Spreadshirts behandling av uppgifter är du och Spreadshirt gemensamt personuppgiftsansvariga.

Det gemensamma ansvaret med dig sträcker sig dock bara till den behandling av personuppgifter för vilken du faktiskt bestämmer över ändamålen och medlen:

 • När du aktiverar en Spreadshop omfattar det gemensamma ansvaret endast insamlingen av personuppgifter från användare av denna Spreadshop.
 • Om du även integrerar en Spreadshop på din egen webbplats sträcker sig det gemensamma ansvaret dessutom till överföringen av personuppgifter till oss.

För behandlingen av personuppgifter genom köp i Spreadshop, genomförandet av beställningen och kundservicen förblir Spreadshirt ensamt ansvarig.

3.3. Gemensamt beslut om ändamål och medel för behandlingen

a) Du bestämmer ändamål och medel för behandlingen tillsammans med Spreadshirt (”gemensam behandling”). Omfattningen för den gemensamma behandlingen framgår av avsnitt C.3.2 i dessa allmänna villkor.

b) Behandling som inte omfattas av de gemensamma besluten om ändamål och medel utgör inte gemensam behandling.

3.4. De gemensamt personuppgiftsansvarigas uppgifter och samverkanshandlingar

a) Uppfyllandet av dataskyddsrättsliga skyldigheter fördelas enligt följande:

aa) Spreadshirt ansvarar för att uppfylla skyldigheterna att tillhandahålla de registrerade information enligt artikel 13, 14 i dataskyddsförordningen avseende den gemensamma behandlingen.

bb) Spreadshirt ansvarar för att behandla dataskyddsrättsliga begäranden från registrerade enligt kapitel III i dataskyddsförordningen (”begäranden från registrerade”), som rör den gemensamma behandlingen av personuppgifter i Spreadshop. Om en sådan begäran från registrerade kommer in till dig måste du vidarebefordra denna till Spreadshirt (privacy@spreadshirt.net) utan dröjsmål, dock senast inom 3 arbetsdagar från mottagandet av begäran.

cc) Spreadshirt ansvarar för att granska och eventuellt anmäla personuppgiftsincidenter enligt artikel 33, 34 i dataskyddsförordningen som rör den gemensamma behandlingen av personuppgifter. Om du får kännedom om fakta (genom egen iakttagelse eller meddelande från tredje part) som oberoende av den faktiska risken för de registrerade lämpar sig för att ligga till grund för en anmälningsskyldighet enligt artikel 33, 34 i dataskyddsförordningen avseende de uppgifter som behandlas med gemensamt ansvar (”potentiell personuppgiftsincident”), måste du informera Spreadshirt om detta via e-post till privacy@spreadshirt.net utan dröjsmål, dock senast inom 24 timmar från att du fick kännedom om incidenten.

dd) Spreadshirt granskar om en konsekvensbedömning avseende dataskydd för den gemensamma behandlingen krävs och kommer att uppfylla de därav följande lagstadgade skyldigheterna.

b) Du förbinder dig att stödja Spreadshirt vid uppfyllandet av de skyldigheter som nämns i avsnitt C.3.4.a) och tillhandahålla Spreadshirt all information som krävs för att uppfylla skyldigheterna.

c) I alla övriga fall uppfyller varje part sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen själva.

3.5. Ömsesidiga informationsskyldigheter

a) Spreadshirt och du förser varandra med information i rätt tid, om detta krävs för att fullgöra uppgifter eller samverkanshandlingar för den andra parten, i synnerhet beträffande förändringar som potentiellt avser den gemensamma behandlingen.

b) Vid eventuella kontrollåtgärder från en tillsynsmyndighet för dataskydd och vid andra begäranden, utredningar eller förfrågningar från tillsynsmyndigheten för dataskydd eller tredje part som avser den gemensamma behandlingen ska du informera Spreadshirt utan dröjsmål efter att du fått kännedom om genomförandet av kontrollåtgärderna.

3.6. Säkerhet i samband med behandling av uppgifter

Spreadshirt och du ska med beaktande av principerna om korrekt behandling av uppgifter enligt artikel 32 jämförd med artikel 5.1 i dataskyddsförordningen säkerställa genom lämpliga kontroller att den gemensamma behandlingen uteslutande sker enligt dessa allmänna villkor. Spreadshirt och du garanterar ömsesidigt en säker hantering av personuppgifterna som följer dataskyddsbestämmelserna.

3.7. Samlande kontaktpunkt för registrerade

Samlande kontaktpunkt för registrerade enligt artikel 26.1 tredje meningen i dataskyddsförordningen är Spreadshirt.

D. Gemensamma bestämmelser för marknadsplats och Spreadshops

1. Ändringar av produktsortimentet

1.1. Nya produkter

Spreadshirt strävar efter att ständigt förbättra och utvidga sitt produktsortiment. ”Nya produkter”, som det används nedan, avser bruks-, reklam- och prydnadsartiklar (i synnerhet kläder, skor och huvudbonader; trycksaker som kort, bilder, postrar och dekaler; väskor, påsar och skal; paraplyer; porslin, behållare, glasvaror och stengods; kuddar, gardiner och mattor; leksaker och sportartiklar).

1.2. Erbjudande om nya produkter

a) Om det finns nya produkter hos Spreadshirt har Spreadshirt rätt att även använda dina motiv för dessa nya produkter enligt dessa allmänna villkor.

b) Spreadshirt har dessutom rätt att för de nya produkterna för första gången fastställa

 • motivpriset för dina motiv på marknadsplatsen (se avsnitt B.2.a)) och
 • din grundmarginal (se avsnitt C.2.2) och den eventuella framgångsbonusen (se avsnitt C.2.6) i din Spreadshop efter en skälig bedömning genom offentliggörande i partnerkontot.

Vid detta beslut tar Spreadshirt i synnerhet hänsyn till försäljningskanalen, produkttypen och storleken på kundpriserna för den nya produkten samt motivpriserna respektive grundmarginalerna och framgångsbonusarna för jämförbara produkter.

Vid försäljning på Spreadshirts marknadsplats och tredje parts e-handelsmarknadsplatser uppgår motivpriset till minst 10 % av kundpriset för produkten med ditt motiv, och grundmarginalen vid försäljning i Spreadshop uppgår till minst 10 % av kundpriset med ett tryckområde. Om du inte accepterar beslutet kan detta prövas rättsligt.

2. Det här bör du veta om din ersättning

2.1. Beställningar via kundkontot

Kunder kan beställa redan beställda produkter igen via sitt kundkonto. För din ersättning vid en sådan beställning är den försäljningskanal som kunden använde vid den föregående beställningen avgörande.

2.2. Avräkning och utbetalning

a) Förutsättning för avräkningen av din ersättning av oss är:
– att dina uppgifter har angetts enligt avsnitt A.3.b) och
– att ett aktuellt minsta tillgodohavande har uppnåtts på ditt partnerkonto.
Om dessa förutsättningar föreligger sker avräkningen en gång i månaden, senast den femtonde arbetsdagen följande månad. Du får endast elektroniska avräkningar (krediteringar) av oss i PDF-format.

b) Det minsta tillgodohavandet beror på valutan i ditt partnerkonto och anges här.

c) Vi betalar ut det avräknade beloppet till dig inom 15 arbetsdagar efter avräkningen i den valuta som framgår här. Vi har rätt att även göra utbetalningen i euro. För en omräkning av valutorna används den tyska centralbankens växelkurser.

d) I partnerkontot kan du välja en utbetalningsmetod som passar dig. Ange de nödvändiga utbetalningsuppgifterna för att få utbetalningarna. Du måste vara mottagare av utbetalningarna. Om det uppstår kostnader för oss på grund av felaktigt angivna utbetalningsuppgifter, ska du stå för dessa.

e) Om en utbetalning inte är möjligt, t.ex. vid felaktiga utbetalningsuppgifter, annullerar vi avräkningen och det avräknade beloppet krediteras åter ditt partnerkonto.

2.3. Mervärdesskatt

Partner med visat bevis på momsplikten i Tyskland får förutom ersättningarna enligt dessa allmänna villkor även den lagstadgade mervärdesskatt som tillkommer på dem. Partnern är ansvarig för att meddela Spreadshirt den aktuella statusen för sin momsplikt i Tyskland.

För partner utanför Tyskland gäller omvänd skattskyldighet (reverse charge) enligt § 13b UStG (den tyska mervärdesskattelagen). Dessa partner får sin ersättning utan mervärdesskatt. Partner med ett europeiskt momsregistreringsnummer är skyldiga att meddela oss detta.

2.4. Skatteavdrag

a) Om du inte har din hemvist i Tyskland, kan dina ersättningar omfattas av den begränsade skattskyldigheten i Tyskland. Vid tillämpning av § 50a EStG (den tyska inkomstskattelagen) tas inkomst- eller bolagsskatt ut som ett skatteavdrag.

b) Vi är skyldiga att göra skatteavdraget för din räkning och minskar utbetalningen av ersättningen i motsvarande omfattning. Den uttagna skatten anmäler och betalar vi till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt). På begäran får du ett skatteintyg av oss enligt officiellt föreskrivet mönster. Ett av följande undantag kan dock även gälla dig.

c) BZSt kan på begäran bemyndiga oss att använda ett förenklat förfarande för skatteavdraget. På grund av detta kan dina ersättningar i Tyskland inte beskattas eller endast beskattas till en lägre skattesats. För att få använda förfarandet måste ett dubbelbeskattningsavtal mellan ditt land för hemvist/säte och Tyskland och ytterligare förutsättningar föreligga. Med ansökan om deltagande i detta förenklade förfarande gäller vårt och ditt samtycke till vidarebefordran av uppgifter till ditt land för hemvist/säte enligt § 50d st. 5 femte meningen EStG som tilldelat. De tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningar av ersättning.

d) Om de rättsliga förutsättningarna föreligger kan du ansöka om hel eller delvis befrielse från skatteavdrag hos BZSt. Om vi har mottagit ett giltigt intyg om skattebefrielse vid tidpunkten för avräkningen av ersättningarna, gör vi i motsvarande omfattning inget skatteavdrag.

e) Om du i fallen i avsnitten c) eller d) endast delvis är befriad från skatteavdrag, är vi skyldiga att göra skatteavdraget för din räkning för den återstående delen och minskar utbetalningen av ersättningen till dig i motsvarande grad. I detta fall anmäler och betalar vi den uttagna skatten till BZSt. Om det föreskrivs i lag får du på begäran ett skatteintyg av oss enligt officiellt föreskrivet mönster.

3. Ditt innehåll och din användning av våra tjänster

a) Innehåll som du publicerar med hjälp av våra tjänster tillhör dig (”ditt innehåll”).

Hit hör i synnerhet:

 • dina tillhandahållna motiv
 • dina beteckningar
 • annat innehåll som tillhandahållits för dina Spreadshops (t.ex. logotyper och grafik).

b) Du är ansvarig för ditt innehåll. Därför garanterar du och försäkrar gentemot oss och våra närstående företag, juridiska företrädare, anställda och medhjälpare (gemensamt kallade ”berättigade”) att

 • ditt innehåll,
 • de webbplatser som du integrerar Spreadshops eller produkter på,
 • dina marknadsföringsåtgärder för ditt innehåll och dina Spreadshops och
 • din övriga användning av våra tjänster inte bryter mot lagar och tredje parts rättigheter (i synnerhet upphovsrätten, personliga rättigheter, varumärkesrätten och övriga närstående rättigheter). Om motsvarande anspråk görs gällande mot dig, ska du informera oss utan dröjsmål.

c) Vi är inte skyldiga att använda ditt innehåll. Oberoende av övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor har vi alltid rätt att avvisa publiceringen av ditt innehåll, begränsa den till vissa försäljningskanaler eller avsluta den.

d) Om en välgrundad misstanke uppstår hos oss om att ditt beteende bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter, kan vi i synnerhet vidta följande åtgärder:

 • hålla inne dina ersättningar tills tvisten slutgiltigt har lösts
 • avsluta publiceringen av ditt innehåll omedelbart
 • göra information som tredje part begär om ditt innehåll tillgänglig (detta omfattar även information om ursprung, produktion, försäljning och distribution av ditt innehåll).

e) Vid åsidosättande av ovannämnda skyldigheter kan de berättigade kräva ersättning från dig för de skador som uppstått av detta och befrielse från tredje parts samtliga anspråk.

4. Reklam

För reklamändamål har vi rätt att använda ditt innehåll och även nämna dig som referens. Det finns dock ingen skyldighet att nämna dig.

5. Ansvarsbegränsning

a) Vid enkel vårdslöshet ansvarar vi (och våra juridiska företrädare, medarbetare och medhjälpare) gentemot dig endast för förluster

 • på grund av skador på liv, kropp eller hälsa eller
 • på grund av åsidosättande av en väsentlig avtalsskyldighet (skyldighet vars uppfyllande över huvud taget möjliggör avtalets vederbörliga genomförande och vars uppfyllande du regelbundet litar på och kan lita på); i detta fall är dock vårt ansvar begränsat till ersättning för vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse.

b) Ovannämnda ansvarsbegränsning gäller dock inte om vi gentemot dig

 • underlåter att informera om en brist i bedrägligt syfte,
 • har lämnat en garanti om en varas beskaffenhet eller
 • har ett strikt ansvar på grund av en lagbestämmelse.

6. Avtalets löptid

Avtalet med dig ingås på obestämd tid och kan sägas upp när som helst av båda sidor i skriftlig form. En uppsägning är likvärdig med när du stänger ditt partnerkonto. Efter en uppsägning avräknar vi ditt partnerkonto enligt avsnitt D.2.2 utan hänsyn till om ett minsta tillgodohavande föreligger.

7. Slutbestämmelser

a) Du har endast kvittnings- eller retentionsrätt i den mån som ditt anspråk är rättsligt fastställt eller oomstritt. Dessutom får du endast utöva retentionsrätten när ditt anspråk grundar sig på detta avtal. Dina fel- resp. garantianspråk påverkas i varje fall inte.

b) Du får inte överföra ditt partnerkonto och avtalet med oss till andra personer. Detsamma gäller för dina anspråk från avtalet med oss.

c) Dina avtalsbestämmelser som avviker från, motsäger eller kompletterar dessa allmänna villkor (till exempel dina egna allmänna villkor) tillämpas inte.

d) Ändringar av avtalet (inklusive dessa allmänna villkor) med dig kan även avtalas enligt följande:

aa) Om ändringen av avtalet är rimlig för dig, har vi rätt att ändra avtalet när

 • rättsliga, officiella, ekonomiska eller tekniska ramvillkor som ligger till grund för avtalet ändras eller
 • nya funktioner för våra tjänster införs eller befintliga funktioner för tjänsterna anpassas.
 • En ändring är rimlig om den avtalsmässiga jämvikten inte störs avsevärt av denna och inga betydande begränsningar av de tjänster du använder följer.

bb) Om vi vill ändra avtalet i nämnda fall, kommer vi att informera dig om detta senast tre veckor innan avtalsändringen planeras att träda i kraft och erbjuda dig det nya avtalets giltighet. Om du inte motsätter dig det nya avtalets giltighet inom tre veckor efter att vårt erbjudande mottagits genom en förklaring till oss i skriftlig form, gäller ändringarna som godkända av dig med utgången av fristen. Om du motsätter dig det nya avtalets giltighet i rätt tid och form, fortsätter avtalet att gälla utan ändring. Vi förbehåller oss dock i detta fall rätten att säga upp avtalet med dig för att garantera en enhetlig behandling av alla partner. I början av fristen för att göra invändningar på tre veckor kommer vi att informera dig om din rätt att göra invändningar, möjligheten till förklaring av invändningen och betydelsen av ditt beteende.

e) För avtalet med dig gäller Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning och inte den internationella enhetsrätten, i synnerhet inte FN:s internationella köplag, samt lagvalsreglerna.

f) Om det skulle uppkomma tvister avseende avtalet mellan oss och dig, är vårt säte laga domstol när

 • du är näringsidkare enligt definitionen i den tyska handelslagen
 • du inte förfogar över någon allmän laga domstol i Tyskland
 • du efter ingåendet av avtalet flyttar din hemvist eller vanliga vistelseort till ett annat land än Tyskland eller
 • vi inte känner till din hemvist eller vanliga vistelseort när processen inleds.

g) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara eller bli helt eller delvis utan verkan eller ogiltiga, eller dessa allmänna villkor skulle innehålla en lucka, så påverkas inte avtalets giltighet i övrigt av det.

Bra att du har läst ända till slutet av dessa allmänna villkor. Vi önskar dig lycka till med Spreadshirt.